Regulamin i zasady sk?adania zamówie?. On Cafe Zielona Góra


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin okre?la sposób i form? zamawiania us?ug oferowanych przez „On Cafe” Z.G. zwane dalej Wykonawc?. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowi? integraln? cz??? zamówienia, którego z?o?enie oznacza akceptacj? regulaminu.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mog? by? sk?adane tylko w formie pisemnej na adres e-mail: oncafe@o2.pl, reklama@oncafe.pl lub osobi?cie po kontakcie z zamawiaj?cym i podpisaniu protoko?u zamówienia. Zamawiaj?cy zostanie poniformowany o sposobie przeprowadzenia porcedury zamowienia druku czy us?ugi.

2. Ka?de zamówienie musi zawiera? (dotyczy zamówienia sk?adanego poprzez e-mail):
- nazwa us?ugi, ilo??, wielko??, materia?, proponowany termin i sposób odbioru, produktu/us?ugi.
informacje o dostarczonych materia?ach ?ród?owych, (przy wyborze opcji wykonania projektu graficznego do zamówienia) lub informacje o dostarczeniu gotowego projektu.

3. Po z?o?eniu zamówienia, Klient otrzymuje e-maila zwrotnego z potwierdzeniem z?o?onego zamówienia wraz z wst?pn? wycen? wykonania us?ugi oraz terminem realizacji. Osoba Zlecaj?ca zobowi?zana jest do ostatecznej akceptacji zamówienia po dok?adnej wycenie i wyborze materia?ów (przes?anie e-maila zwrotnego z podpisem "Akceptuj? i potwierdzam zamówienie").

4. Przy zamówieniach dokonywanych po raz pierwszy wymagamy przedp?aty w wysoko?ci 50% -100% warto?ci zamówienia, 100% warto?ci kosztów wykonania projektu graficznego lub p?atno?ci gotówk? przy odbiorze. Z opcji przedp?at, zaliczek mog? by? zwolnieni tylko zaufani i stali klienci firmy.


REALIZACJA 

1. Rozpocz?cie realizacji zamówienia nast?puje w momencie pisemnej akceptacji: ostatecznej wersji projektu, materia?ów u?ytych w zleceniu, terminu wykonania zlecenia.

2. Czas i miejsce realizacji ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od formy i wielko?ci zamówienia. W przypadku wyboru opcji oklejania pojazdów wybieramy dogodniejsze dla nas opcje w celu przyspieszenia czasu monta?u grafiki. „On Cafe” nie odpowiada za opó?nienia powsta?e z winy Zamawiaj?cego (np. brak akceptacji projektów, dostarczenia wymaganych dokumentów).

3. W przypadku realizacji dotycz?cej druków z materia?ów powierzonych klienta „On Cafe” nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiaj?cego w tre??, kolorystyk?, b?edy w tre?ci mo?emy poprawi? z w?asnej woli, nie jest to nasz obowi?zek. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiaj?cego wzorca kolorystycznego dla nades?anej pracy „On Cafe” nie ponosi odpowiedzialno?ci za ko?cowy efekt kolorystyczny gotowego produktu.

4. Wykonawca ma prawo odmówi? wykonania us?ugi naruszaj?cej przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich. Wykonawca za odmow? wykonania takiej us?ugi nie ponosi odpowiedzialno?ci.

5. Zamawiaj?cy wyra?a zgod? na wykorzystanie wykonanych przez „On Cafe” produktów w materia?ach reklamowych, stronie www, jako cz??? ekspozycji np. na targach, pokazu jako?ci druku.

DOSTARCZENIE/ ODBIÓR ZLECE? /US?UG

Preferowane opcje realizowane w naszej firmie to:
- odbiór osobisty w mie?cie siedziby firmy, tj. Zielona Góra, dowóz do klienta!
- przesy?ka kurierska: W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia w czasie transportu bezwzgl?dnie wymagane jest natychmiastowe sporz?dzenie odpowiedniego protoko?u (formularz posiada kurier). Nast?pnie jak najszybciej prosimy o kontakt. Protokó? szkody, to jedyna podstawa do rozpatrzenia reklamacji a odpowiedzialno?? ponosi firma , której zelcamy transport zamówienia.
   Odbiór us?ug jest potwierdzany przez klienta pisemnie na formularzu protoko?u odbioru towaru/us?ug.


PROJEKTY GRAFICZNE/PRAWA AUTORSKIE

1. Wymagamy dostarczenia materia?ów potrzebnych do opracowania projektu:
- tre?? zamieszczonych informacji: np. promocja na dzi?!, tylko u nas.......
- wybór typu projektowania (forma grafiki wektorowej, bitmapy, forma mieszana)
- zdj?cia, materia?y formowe klienta typu: znak towarowy, produkt,

2. Dalsze post?powanie, jak w punkcie 3, w dziale „zamówienia”, czyli opis-zamówienie-akceptacja projektów.

3. Ka?d? przes?an? przez nas próbk? projektu nale?y dok?adnie sprawdzi?: poprawno?? tekstu, sprawdzi? zmiany itp.
Klient w cenie projektu ma mo?liwo?? naniesienia do 3 zmian. Nast?pne zmiany s? ju? p?atne dodatkowo w zale?no?ci od ilo?ci czasu po?wi?conego (minimum 30 z? netto/ za ka?de zmiany).


4. Poprzez projektowanie mamy na my?li us?ug? wykonania ustawie? graficznych, tj. kompozycji, tekstu, koloru itp. oraz przygotowanie do druku zaakceptowanej wersji projektu. Wszelkie prawa zwi?zane z projektem nale?? do „On Cafe”, dopóki Klient nie zdecyduje si? na wykupienie praw autorskich do projektu lub opcji wykupienia mo?liwo?ci edycji projektu (pliki otwarte), za dop?at? ustalan? indywidualnie w zale?no?ci od z?o?ono?ci projektu.

5. Po akceptacji wersji ostatecznej projektu nast?puje przej?cie do etapu realizacji lub zako?czenie zlecenia protoko?em odbioru us?ugi i wystawieniem dowodu zlecenia (fv, paragon). Materia?y przekazane przez Zamawiaj?cego do wykonania projektu (no?niki informacji, projekty, slajdy, zdj?cia)
zostan? zwrócone do klienta na jego pisemn? pro?b? lub zniszczone po 30 dniach od realizacji zamówienia.


6. Wszystkie znaki firmowe i nazwy produktów znajduj?ce si? na stronach WWW i w innych materia?ach promocyjnych nale??cych do  Agencj? Reklamow? „On Cafe” s? w?asno?ci? danych firm i podlegaj? ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. Znaki firmowe znajduj?ce si? na stronie firmowej agencji reklamy zosta?y za??czone wy??cznie w celach informacyjnych i w ?aden sposób nie naruszaj? praw firm b?d?cych ich w?a?cicielami.

7. Sk?adaj?c zamówienie Klient po?wiadcza, ?e posiada prawa do powielania dostarczonych materia?ów.
„On Cafe” nie ponosi odpowiedzialno?ci za wady prawne realizowanych zlece?, w szczególno?ci za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

 

P?ATNO?CI

1. Akceptujemy nast?puj?ce p?atno?ci:
- p?atno?? gotówk? przy odbiorze
- przedp?ata/ zaliczka na konto bankowe
- przelew na konto z odroczonym terminem p?atno?ci (4, 7 lub 14 dni) - opcja dla zaufanych klientów firmy.

2. Zaliczka pobierana jest w wysoko?ci min. 30% warto?ci zamówienia, która zostaje odj?ta od ostatecznej kwoty zlecenia. Po wp?acie klient otrzymuje potwierdzenie wp?aty zaliczki. P?atno?ci nale?y dokonywa? w siedzibie firmy lub poprzez wp?at? na konto bankowe pracowni:
on Cafe identyfikacja wizualna Piegdo? Anita, ul. Fabryczna 5/6 , 65-410 Zielona Góra, 45 1140 2017 0000 4002 0793 7545

REKLAMACJE

1. Reklamacj? dotycz?c? wykonanej us?ugi Zamawiaj?cy zobowi?zany jest zg?osi? na pi?mie w terminie nie pó?niej ni? 10 dni od daty realizacji zamówienia przez Wykonawc?, pod rygorem utraty roszcze? z tego tytu?u.

2. Wady cz??ci zamówienia druku/ us?ugi nie uprawniaj? do reklamacji ca?o?ci zlecenia.

3. W przypadku b??du z winy Wykonawcy zobowi?zuje si? on wykona? zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegó?ów dotycz?cych reklamacji z Zamawiaj?cym, chyba ?e strony postanowi?y inaczej. Je?li b??d wyst?pi? z winy Zamawiaj?cego (np. ?le przygotowane materia?y), Zamawiaj?cy nie ma prawa wnosi? roszcze?.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za zamówienia zniszczone podczas wysy?ki, odpowiedzialno?? le?y po stronie przewo?nika.

5. Wszelkie spory b?d? rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego lub przed s?dami powszechnymi w Zielonej Górze.

6. Niniejszy Regulamin obowi?zuje od dnia 19.09.2011 r. do odwo?ania. (zmiany 29.04.2016 r.)

 


Galeria:

szyld_litery_3doklejanie_okien_folia_do_szklatabliczka_przydrzwiona_na_dystansach_plexaoklejanie_auta_folia_wylewanalitery_3d_styrodur_kolory_zielona_gora_literkitablica_reklamowa_szyld_lubuskieoklejenie_okien_folia_owv_siatka_zielona_gorapotykacz_koziolek_stojak_reklamowy_zielonba_gorabony_numerowanelitery_styrodur_plexaoklejanie_okien_zielona_goraplakaty_zielona_gora_wydruktablica_reklamowa_litery_styrodur_malowanystyrodur_malowany_litery_3dkaseton_folia_plexa_owalny_konstrukcja2okleajnie_tablic_folia_odblaskowapotykacz_z_grafika_folia_odblaskowatablica_dibond_na_dystansach_folia_kolorpotykacz_metalowy_z_grafikalitery_3d_malowany_styrodur_montazoklejanie_auta_folia_kolorlitery_3d_styrodur_fakturaszyld_reklamowy_styrodur_dibond_3dtabliczki_naklejane_kieszen_pcvoklejanie_szyb_folia_mrozona_od_srodkaoklejanie_okien_wystawowych_folialitery_wycinane_z_plexy_naklejane_na_scianefolia_mrozona_oklejanie_okien_zielona_goraoklejanie okienfolia_zadrukowana_monomerycznadibond_styrodur_folia_szyld_3dplexa przezroczysta okejona foli? na dystansachfolia matowa kolorowa- oklejenie szybyszyld na dystansach plexa 5-8mm przeroczysta, zadruk kolorowa foliakaseton pod?wietlany ledy; oklejony foli? kolorow?styrodur niemalowany monta?frezowana plexi 10mm ledy folia mro?onaplexa przezroczysta okejona foli? na dystansachstojak reklamowy oklejonyszyld_dibond_frezowany_plexa_logodibond_czarny_styrodur_folia_szyld_3dsiatka mesh mocowana podno?nikiemzas?anianie pomieszcze?, oklejanie okienfolia_mrozona_oklejanie_pomieszczen_wzorekzaproszenia_lakowe_a4_gotyk2_druk_zielona_goramenu_foliowane_a3_skladane_bigowanekartki_swiateczne_wkladka_ornament_metalizowany_zielona_gorametki_etykiety_odziezowe_druk_bigowanie_dziurkowanieulotka_skladana_a4_kreda_135g_blysk_cennik_kosmetycznymenu_foliowane_kawiarnia_bar_a4_skladane_zielona_gorawizytowki_90x50_foliowanewizytowki_plastikowe_0,5karty_85x55_karton_foliowane_blysklitery_styrodur_3cm_zielona_goraoklejanie_okien_folia_zielona_goraoklejanie_aut_reklama_zielona_gora_dachtabliczka_dystanse_folia_mrozona_plexi_10mm_zielona_gorabony_zaproszenie_druk_kokardki_perlowy_slubneoklejanie_szyb_napisy_3d_mrozona_owv_zielona_gorareklama_na_aucieoklejanie_auta_foliakaretka_sztab_ratownictwaplexi litery 3dlitery_3d_zielona_goraszarfa_reklamowakasetony_zielona_gorasiatka_mesh_reklama_zewnetrznalitery 3d, styrodur, mat. grawerskilitery 3d, styrodurowv, siateczkaoklejanie okienoklejanie okien_owvplakaty akcji promocyjnejoklejanie witryn od wewnatrzoklejanie samochodu folia wylewanaoklejanie auta siatkaulotka a6 koloroklejanie auta folia wylewana i polwylewana, kolorgrafika ci?ta, proste napisy z foliioklejanie witryn aptekikosmetyki_gazetaoklejanie_aut_przewozowychoklejanie aut_przewozowychulotka dla gastronomiiulotkaulotka dla gastronomiido gazetybanerbanerkompleksowa obs?ugaoklejanie_autoklejanie_witryn_foliaoklejanie_okien_mro?onaoklejanie_witryn_sklep1oklejanie_witryn_mro?onaoklejanie_witryn_sklepowychstojak reklamowystojak reklamowyrollupoklejanie pojazdówulotkilodyplakatgazeta2gazetaaran?acja witrynplakaty_4kosmetykikatalogulotki_dzieciplakaty_3okno_2ulotkizag?ówekkasetonszyldplakatyplakaty2kalendarzpotykaczowvplakatetykietaulotkaauto2

 


projekt graficzny OnCafe, wykonanie GeaD.pl
Stronę można wyszukać po następujących słowach:regulamin